Recent vietnamese prose

I. NATIVE AMERICAN LITERATURE – Vài loại về Văn uống học Mỹ Native American cultures had rich, established literature: legends (truyềnthuyết), folktales (dân gian), and otherforms. Much of this literature disappeared with the arrival of the whites (biếnmất với việc xuất hiện thêm của bạn da trắng). Aước ao the native sầu American stories thatsurvive sầu (tồn tại) arecreation myths (thần thoại) which describethe beginnings of the universe (sự Thành lập và hoạt động của vũ trụ) and the world,và of the origin of humankind (bắt đầu loài người).II. AMERICAN LITERATURE OF THE COLONIAL ANDREVOLUTIONARY PERIODS (16th, 17th và 18thcenturies) – Vănhọc Mỹ thời kỳ trực thuộc địa và bí quyết mạng (nuốm kỷ 16, 17 cùng 18).American literature of the colonial (thuộc địa) andrevolutionary (biện pháp mạng) periodsconsists mostly of non-fiction (phi tiểu thuyết) with thefollowing genres (thể loại):1. Exploration Narratives (đầy đủ tác phẩm du khảo) (during the1500s-nạm kỷ 16): By first explorers who recordedimpressions of America (Bởi đông đảo bên thám hiểmthứ nhất lưu lại hồ hết ấn tượng về châu Mỹ)2. Histories: Natural histories of the lvà and social historiesof the people. 3. Religious Writings (Những tác phẩm viết về tôn giáo): Sermons andother religious writings which dominated /’dɒmə,neɪt/-v (chỉ chiếm ưu thế) the colonial và revolutionary literature.4. Travel Narratives (Những tác phđộ ẩm du ký): Accounts of journeys through the country (Tườngthuật những chuyến đi mọi thay giới).5. Journalism (báo chí): The first successfulAmerican newspaper, the Boston New-Letter, was founded in 1704.6. Political Writings (Tác phẩm về chính trị): By the mid-1700s (vào giữa thế kỷ 18)Americanprose was chierefly political writing by Enlightenment (trào lưu vănhóa knhì sáng: tôn vinh tính lý trí – kỹ thuật – của nhỏ người) writers whichplayed major roles in the American Revolution (phương pháp mạng).III. NATIONHOOD (tính dân tộc): The 1800s (Thời kỳ xây cất giờ đồng hồ dân tộc).Calls for atruly American literature began during the Revolutin và became more frequentvà urgent as independence was assured (Những lời kêu gọi tạo ra nền văn uống học tập Mỹthực thụ vào thời hạn ra mắt cuộc bí quyết mạng (1863-1883) biến thườngxuim hơn, cấp bách hơn về nền độc lập được đảm bảo).1. American Romanticism (Trào giữ lãng mạn – Chủ nghĩa lãng mạn)Romanticism isthe literary movement taking place in Europe và America chiefly during thefirst half of the 19th C. It stressed emotion. Expressions ofAmerican romanticism are mostly lengendary và sentimental.


Bạn đang xem: Recent vietnamese prose


Xem thêm:Xem thêm:

(Trào lưu giữ vănhọc tập lãng mạn diễn ra chủ yếu sinh sống Châu Âu cùng Mỹ trong cả nửa thời điểm đầu thế kỷ 19. Nó đề caoxúc cảm – bác bỏ bỏ trào giữ knhì sáng Political Writings – Những biểu hiện củanhà nghĩa lãng mạng Mỹ hầu hết mang tính chất truyền thuyết thần thoại cùng nhiều cảm, ủy mỵ).E.g.Washington Irving (Rip Van Winkle), Harriet Beecher Stowe (Uncle Tom’s Cabin),…1.1. Tác giả: Washington Irving (1783-1859).WashingtonIrving was one of the most influential American authors of the first half ofthe 19th. At a time when most Americans read British authors. Irvingproved that American writers could complete with their British counterparts.W.I là một trong những tác giảtín đồ Mỹ có rất nhiều tác động tốt nhất của nửa vào đầu thế kỷ 19. Có 1 thời kỳ mà lại đa sốbạn Mỹ yêu thích gọi những tác phđộ ẩm của không ít tác giả bạn Anh, Irving chứng tỏrằng người sáng tác Mỹ cũng sáng bởi cùng với đều đồng nghiệp Anh của mình.Truyện ngắn: Rip Van Winkle.- Plot Summary /plɔt/-n /’sʌməri/-adj : Tóm tắt cốttruyện- Significance /sig´nifikəns/-n : Ý nghĩa Rip Van Winkle : The storyhelped shape an American folklore (công dụng hoang đường) – Câu chuyện có mặt dong Vănhọc tập dân gian Mỹ.- Theme /θi:m/-n : Chủ đề tư tưởng.Rip Van Winkle: Change With Continuity & Preservation ofTradition (Tgiỏi đổi nhằm kế tục cùng duy trì gìn truyền thống).1.2. Tác giả: Harriet Beecher Stowe(1811-1896)Stowe was bornin Connecticut, a teacher at the Haftford Female Academy, an activeabolitionist and daughter of a clergyman (tu sĩ).Tác phẩm: Uncle Tom’s Cabin is an anti-slavery novel published in 1852.(Tiểutngày tiết phòng bán buôn nô lệ xuất bản năm 1852).- Significance: The novel had a profound effect on attitudes towardAfrican Americans & slavery in the United States. It intensified thesectional conflict leading lớn the American Civil War between the North & theSouth of America.- Theme: Slavery is evil và itneeds lớn be abolished (diệt bỏ, thủ tiêu).2. Innovative sầu Poetry: The American Innovative sầu Poetry started in the mid-19thcentury and its goal was lớn create something very different from Britishpoetry. Along with Whitman, Emily Dickinson led this movement.E.g. Emily Dickinson (Could I ButRide Indefinite)3.American RealismRealism is theliterary movement taking place in Europe & America chiefly (chủ yếu) during the second half of the 19th C. It is in reaction (bội nghịch ứng lại) to romanticism, & emphasizes the everyday life (đề cao cuộc sống hàng ngày).E.g: O. Henry (The gift of the Magi), ErnestHemingWay (The Old man và The Sea), …3.1. Tác giả: O. Henry (1862-1910) is a pen name for William Sydney Porter, anAmerican writer of short stories, best known for his ironic plot twist andsurprise endings.Tác phẩm: The gift of the Magi (Món đá quý của không ít fan thông thái).- Significance: “The gift of theMagi” is one of America’s most interesting short stories.- Theme: True love is thegreademo gift.3.2. Tác giả: Ernest Hemingway (1899-1961) Ernest MillerHemingway is an American novecác mục and short story writer whose style ischaracterized by crispness, laconic dialogue, & emotional understatement. Tác phẩm: The Old man and TheSea- Significance: “The Old man andThe Sea” led to numerous accolades (dẫn tới nhiều giải thưởng) for Hemingway, most pretigiously (khét tiếng nhất), theNobel Prize in Literature in 1954, “for his mastery (ưu thế) of the art of narrative (văntường thuật, kể chuyện)”.- Theme: Pride (lòng trường đoản cú hào) as the source (nguồn gốc) of detemination(quyết tâm) and greatness (vĩ đại).

Chuyên mục: literature